Бургас, България

Недържавно учебно заведение за висше професионално образование

"МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ "РЕАВИЗ" РУСИЯ

ОБЯВА

КАНДИДАТ СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2013

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 2013 ГОДУ

Eğitim Öğretim Yılı için Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü 2013

в г.  Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саратов

на следните факултети по специалности:

·       Медицина- Лекарско дело, редовно (6 години)

·        Дентална медицинаCтоматология, редовно (5 години)

·        ФармацияФармация, редовно (5 години)

Медицинска сестра: редовно (Бакалавър) (4 години)

 

Руска Държавна  Диплома

Информация и записване на кандидат студентите, подаването на  документи  за Медицински институт РЕАВИЗ ( Русия) ще се проведе в Представителството на института в гр. Бургас, България

на адрес:

8010, гр. Бургас, бул. «Проф. Я. Якимов 1», Офис РЕАВИЗ,

Запис на интервю по тел. +359876558578

www.reaviz.ru   E-mail:burgas@reaviz.ru

Медицински институт " РЕАВИЗ"е първият недържавен медицински институт в Русия, и днес остава единствено частно образователно заведение, държавно акредитирано и лицензирано. " РЕАВИЗ"е на пазара на образователните услуги повече от 20 години. Институтът има пет клона: в гр. Москва, в гр. Санкт Петербург, в гр. Саратов, в гр. Бендер (Приднестровието) и в гр. Бургас (България). Институтът има хармонична структура: Факултети по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здраве, Повишаване на квалификацията, Департамент по специализирано обучение и Медицински колеж. Контингентът от днешните студенти е повече от 3000 студенти, които редовно се обучават в медицински, стоматологичен, фармацевтичен, социален факултети и факултет за здравни грижи. Днес в медицински институт " РЕАВИЗ" се обучават 2000 лекари и медицински стажанти на които се дава възможност за следдипломно образование и квалификация.

Учебният процес се извършава от 420 преподаватели, повече от 85% от тях са е научни степени и звания, и 30% са доктори на науките, професорите.

Учебният процес в Института се организира от многопрофилни катедрите, което позволява да се подходи за пълно и комплексно образование по всички медицински специалности, при спазване на принципа на приемствеността при медицинско проучване. В Института са създадени съвремени научноизследователски центрове и лаборатории. Създадена е междууниверситетска връзка с много научноизследователски и академични институции. РЕАВИЗ изпълнява своята дейност с високо ниво на професионализъм и добро иновативно и технологично обучение в хирургията, вътрешните болести, акушерството и гинекологията, стоматологията, фармацията. В Института беше организирано издание на научно списание "Вестник на Медицински институт " РЕАВИЗ".

Възпитаниците на Медицинския институт "РЕАВИЗ" намерат си работа в общественото здравеопазване и клинична практика не само в градове Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, но и в други региони на Русия и чужбина. Те са професионалисти и специалисти-доктори, двама професори, доктори на науките, ръководители на многопрофилни болници за активно лечение, здравни, фармацевтични и аптечни институции. През 2012 г. Институтът е подготвил 2000 специалисти с висше медицинско образование. Институтъи създава собствените си клинични бази, които ще позволят на институцията да премине към по-высоко ниво на обучение в сферата на здравеопазването, клиничната медицина, стоматологията, фармацията, здравните и социални грижи.

Основната мисия на Медицински институт "РЕАВИЗ" е подобряване на здравето чрез обучение на студентите и лекарите, достигайки най-новите постижения в медицинската наука и практика.

Днес медицинския институт "РЕАВИЗ" успешно решава задачата за повишаване качество на научното израстване на студентите.


Ректор Недържавно учебно заведение за висше професионално образование «Медицински институт» РЕАВИЗ»

Победител в провинциална награда в областта на науката и технологиите

Доктор на науките, професор Николай Александрович Лысов
АКТЕДИТАЦИЯ МИ РЕАВИЗ


Акредитацията е признавата от Държавната Национална акредитациона агенция по оценяване и акредитация (NAA - National Accreditation Agency of the Russian Federation - ENQA Full Membership: 2009 ), която е единственият държавен орган в Русия, упълномощен да се произнася относно правото на висшите училища да дават висше образование по образователно-квалификационни степени в определени области, професионални направления и по специалностите от регулираните и нерегулираните професии чрез оценяване качеството на дейностите, извършвани от Университетите съгласно Закона за образование. Акредитацията на висшите училища представлява своеобразна гаранция за качеството на учебния процес в тях.

Има два основни вида акредитация от гледна точка на предоставянето на висше образование:

Институционална акредитация - показва дали висшето училище отговаря на стандартите, възприети като задължителни от държавната образователна система. Институционалната акредитация е резултат от оценяването на ефективността, с която висшето училище контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите области на висшето образование и професионални направления.

Програмна акредитация - оценява качеството на предлаганото образование в определено професионално направление в основно звено и/или филиал на висшето училище, на специалност от регулираните, нерегулираните професии или научна специалност. Тя дава възможност на студентите да получават съответните руски държавни дипломи за висше образование. Видовете програмна акредитация са:

  • - Програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулирани и нерегулирани професии;
  • - Програмна акредитация на докторски програми.

Оценяването при акредитация се извършва по Критериална система. Тази система се изразява в количественото измерване (10 бално) по зададени критерии, по които се оценяват различни сфери на дейност на висшето училище.

В случаите, когато не може да се приложи количественото оценяване, експертите от НАА се произнасят по един от следните начини: има, няма, или е недостатъчно съответствието с критериите и в зависимост от това определят точки, които са предвидените за съответния показател:

  • - При наличност се дават максимален брой от предвидените точки;
  • - При отсъствие не се присъждат точки;
  • - При недостатъчност точките са по преценка на оценяващите.

Сферите на дейност на висшето училище, които се оценяват са:

  • - Образователна дейност;
  • - Научноизследователска дейност;
  • - Международна дейност;
  • - Управление;
  • - Конкурентоспособност (адаптивност към средата).

Виж акредитацията на РЕАВИЗ тук.
Прием на документи или

(Прием за образователно-квалификационна степен след средно образование)


Условия за кандидатстване в 2013 г.

Програма по химия 2013 г.

Програма по биология 2013 г.

Документи и класиране на кандидат-студентите.

Записване на новоприетите студенти.

Формуляр за кандидатстване в Представителство на Института – 2013 г.

Формуляр-молба за кандиданстване 2013 г.

Общият брой на местата за прием през 2013 г.

Процедура за прием на чуждестранни граждани в акредитирано висше учебно заведение. (69 Кб)

Образец на договор.